Εξάπλωση του Χριστιανισμού – Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

http://multilingual-christianity-orthodoxy.blogspot.com

MULTILINGUAL CHRISTIANITY – ORTHODOXY

Εξάπλωση του Χριστιανισμού

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ:

Ἐπισημαίνει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἄκουσα κάποτε κάποιο Χριστιανό νά συζητᾶ μέ ἕναν Ἐθνικό κατά τρόπο γελοῖο, καί στή μεταξύ τους μάχη ὁ καθένας τους κατέλυε τά δικά του πιστεύω. Διότι αὐτά τά ὁποῖα ἔπρεπε νά πῆ ὁ Χριστιανός, αὐτά τά ἔλεγε ὁ Ἐθνικός καί αὐτά τά ὁποῖα ἦταν φυσικό νά τά πῆ ὁ Ἐθνικός, αὐτά τά πρόβαλλε ὁ Χριστιανός. Ἐνῶ, λοιπόν, ἡ συζήτησι ἦταν περί Παύλου καί Πλάτωνος, ὁ μέν Ἐθνικός προσπαθοῦσε νά ἀποδείξη, ὅτι ὁ Παῦλος ἦταν ἀμαθής καί ἁπλοϊκός· ὁ δέ Χριστιανός ἀπό ἀφέλεια προσπαθοῦσε νά ἀποδείξη ὅτι ὁ Παῦλος ἦταν λογιότερος τοῦ Πλάτωνος. Ἔτσι, ὅμως, νικητής ἦταν ὁ Ἐθνικός, διότι ὁ λόγος του ὑπερίσχυε. Διότι ἄν ὁ Παῦλος ἦταν λογιότερος τοῦ Πλάτωνος, θά ἦταν φυσικό πολλοί νά ἀντείπουν, πώς ὑπερίσχυσε ὄχι μέ τή χάρι, ἀλλά μέ τήν εὐγλωττία. Ὥστε τό ἐπιχείρημα τοῦ Χριστιανοῦ ἦταν ὑπέρ τοῦ Ἐθνικοῦ· ὅ,τι δέ ἔλεγε ὁ Ἐθνικός ἦταν ὑπέρ τοῦ Χριστιανοῦ. Διότι ἄν ὁ Παῦλος ἦταν ἀμόρφωτος, ὑπερίσχυσε δέ τοῦ Πλάτωνος…, ἡ νίκη κατέστη λαμπρά. Διότι ὁ ἀμαθής, παίρνοντας ὅλους τούς μαθητές ἐκείνου, τούς ἔπεισε, καί τούς προσείλκυσε. Ἀπ᾽ αὐτό εἶναι φανερό, ὅτι τό κήρυγμα ὑπερίσχυσε ὄχι μέ ἀνθρωπίνη σοφία, ἀλλά μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ. Γιά νά μήν παθαίνουμε, λοιπόν, τά ἴδια, οὔτε νά κοροϊδευώμασθε, συζητώντας ἔτσι μέ τούς Ἐθνικούς, ὅταν ὁ ἀγώνας μας εἶναι πρός αὐτούς, ἄς κατηγοροῦμε τούς ἀποστόλους ὡς ἀμαθεῖς· διότι αὐτή ἡ κατηγορία εἶναι ἐγκώμιο. Καί ὅταν ἐκεῖνοι ποῦν, ὅτι οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἀγροῖκοι, ἄς προσθέσουμε ἐμεῖς καί ἄς ποῦμε ὅτι καί ἀμαθεῖς ἦταν καί ἀγράμματοι καί πτωχοί καί εὐτελεῖς καί ἀσύνετοι καί ἀφανεῖς. Αὐτά δέν εἶναι βλασφημία γιά τούς ἀποστόλους, ἀλλά δόξα, τό ὅτι τέτοιοι ἄνθρωποι ἀποδείχθηκαν λαμπρότεροι ὅλης τῆς οἰκουμένης. Διότι αὐτοί οἱ ἁπλοϊκοί καί ἀγροῖκοι καί ἀμαθεῖς, τούς σοφούς καί δυνατούς καί τούς τυράννους, καί ὅσους κόμπαζαν γιά πλοῦτο καί δόξα καί γιά ὅλα τά ἐξωτερικά, τούς κατενίκησαν σάν νά μήν ἦταν ἄνδρες. Ἀπ᾽ αὐτό εἶναι φανερό, ὅτι ἡ δύναμι τοῦ σταυροῦ εἶναι μεγάλη, καί δέν γίνονταν αὐτά μέ ἀνθρωπίνη δύναμι. Τά γινόμενα δέν ἦταν φυσικά, ἀλλά αὐτά πού ἐπιτεύχθηκαν ἦταν ὑπέρ φύσιν. Ὅταν δέ κάτι γίνη ὑπέρ φύσιν, καί εἶναι, ἐκτός τοῦ ἐξόχως ὑπερφυσικοῦ, καί ἁρμόζον καί χρήσιμο, καθίσταται ἐμφανές ὅτι αὐτό γίνεται μέ κάποια θεία δύναμι καί συνέργεια. Πρόσεχε δέ· ὁ ψαράς, ὁ σκηνοποιός, ὁ τελώνης, ὁ ἁπλοϊκός, ὁ ἀγράμματος, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἀπ᾽ τή χώρα τῆς Παλαιστίνης πού Continue reading “Εξάπλωση του Χριστιανισμού – Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος”

Advertisements

Video: Προφητείες περί των Παθών του Χριστού – Χρυσοστομικά Διαμάντια ╰⊰¸¸.•¨* Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

https://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Προφητείες περί των Παθών του Χριστού – Χρυσοστομικά Διαμάντια

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Video: Σταυρός, Μέγας τόπος αναπαύσεως – Χρυσοστομικά Διαμάντια ╰⊰¸¸.•¨* Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

Σταυρός, Μέγας τόπος αναπαύσεως – Χρυσοστομικά Διαμάντια 

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ